Hur lång tid tar rekryteringen?

pexels-fauxels-3184352

Välkommen till ännu ett inlägg från Maxkompetens, ditt pålitliga partner inom rekrytering och bemanning. Idag ska vi dyka ner i en fråga som många företag och arbetssökande funderar över: Hur lång tid tar egentligen en rekryteringsprocess? Tid är en resurs som ingen vill slösa bort, vare sig du är arbetsgivare på jakt efter den perfekta kandidaten eller jobbsökande som väntar på det där efterlängtade anställningserbjudandet.

 

Maxkompetens har sedan starten 2003 vuxit till att bli en av Sveriges största aktörer inom rekrytering och bemanning. Med kontor i Stockholm, Växjö, Kristianstad, Halmstad och Borås, har vi gedigen erfarenhet och en unik insikt i hur tidskrävande olika delar av rekryteringsprocessen kan vara. Vår långsiktiga plan och geografiska täckning gör att vi kan erbjuda både bredd och djup i våra tjänster.

 

Syftet med detta inlägg är att ge dig en utförlig tidslinje över rekryteringsprocessens olika faser. Vi kommer att belysa allt från planeringsfasen till onboarding, och avslutar med en FAQ-sektion där vi svarar på de vanligaste frågorna kring tidsåtgången i rekryteringsprocessen.

Planeringsfasen

Innan vi ens kan tänka på att publicera en jobbannons eller skicka ut inbjudan till intervjuer måste vi ha en solid plan på plats. Planeringsfasen är grunden för hela rekryteringsprocessen och kan inte förbises. Det är nu en behovsanalys genomförs och kravprofilen upprättas tillsammans med det rekryterande företaget. Vi planerar processen i detalj och fastställer en gemensam tidsplan.

Definiera tjänsten och dess krav

Det första steget i planeringsfasen är att definiera tjänsten som ska tillsättas. Detta inkluderar att skapa en tydlig arbetsbeskrivning, lista nödvändiga kvalifikationer och färdigheter, samt att fastställa löneintervall. Det kan ta allt från några timmar till flera dagar, beroende på tjänstens komplexitet och hur väl företaget känner till rollen. 

Interna resurser och ansvarsfördelning

Vidare fastställer vi vem som kommer att vara involverad i rekryteringsprocessen. Att identifiera de interna resurserna och fördela ansvar är avgörande för en smidig process.

Maxkompetens roll

Maxkompetens arbetar efter ”The Way of Maxkompetens,” en metodik som kvalitetssäkrar våra interna processer och hjälper våra medarbetare att alltid agera och prioritera rätt. Med utgång i vår värdegrundsbaserade behovsanalys kan vi stödja er genom hela planeringsfasen, från att definiera tjänsten till att lägga upp en tidsram och budget.

Genom att investera tid och energi i planeringsfasen kan du spara både tid och resurser längre fram i rekryteringsprocessen. I nästa sektion kommer vi att gå igenom hur du effektivt kan annonsera och marknadsföra den lediga tjänsten.

 

Annonsutformning, annonsering och marknadsföring

Efter att ha lagt en solid grund i planeringsfasen är det dags att göra tjänsten synlig för potentiella kandidater. Detta är en kritisk fas där rätt annonsering och marknadsföring kan göra hela skillnaden.

Skapa en effektiv jobbannons

En välformulerad jobbannons är nyckeln till att locka rätt talang. Annonsen bör vara tydlig, informativ och engagerande. Det kan ta allt från några timmar till en dag att skapa en effektiv jobbannons, beroende på hur väl du känner till tjänsten och dess krav. Arbetar du tillsammans med Maxkompetens kommer ansvarig rekryterare att ta fram ett annonsförslag för dig att godkänna, baserat på den information som uppkommit i planeringsfasen.

Publicering av jobbannons

När annonsen är klar måste den publiceras på relevanta plattformar. Det kan vara allt från företagets egen webbplats till jobbsökmotorer och sociala medier. Tidsåtgången för detta varierar men räkna med minst en halv dag för att sprida annonsen effektivt. 

Aktiv marknadsföring

För vissa tjänster kan det vara värdefullt att gå ett steg längre med aktiv marknadsföring. Det kan inkludera allt från riktade sociala mediekampanjer till nätverkande på branschevenemang. Tidsåtgången och budgeten för detta kan variera kraftigt.

Maxkompetens roll

På Maxkompetens har vi erfarenheten och resurserna för att hjälpa er med både annonsering och marknadsföring. Vi vet vad som krävs för att nå ut till den breda massan av arbetssökande och har även resurserna för att hitta specialister och spjutspetsprofiler.

Urvalsprocessen

När ansökningarna börjar trilla in är det dags att gå igenom dem och göra ett första urval. Detta är en av de mest tidskrävande delarna av rekryteringsprocessen, men också en av de mest kritiska för att säkerställa att du hittar rätt kandidat.

Granskning av ansökningar

Det första steget är att granska alla inkomna ansökningar. Detta kan vara en tidskrävande process, särskilt om du har fått många ansökningar. En grundlig genomgång kan ta allt från några timmar till flera dagar.

Första urvalet

Efter granskningen görs ett första urval där de mest lovande kandidaterna väljs ut för telefonintervjuer. Detta ger en snabb inblick i kandidatens kompetens och passform för tjänsten.

Maxkompetens roll

På Maxkompetens har vi utvecklat effektiva metoder för att snabbt och noggrant göra ett första urval av kandidater. Vår erfarenhet och resurser gör att vi kan hantera stora volymer av ansökningar och ändå bibehålla en hög kvalitet i urvalsprocessen.

Att noggrant gå igenom urvalsprocessen är avgörande för att hitta rätt kandidat. Det kan vara tidskrävande, men det är en investering som lönar sig i längden.

Search

Ofta räcker det inte att förlita sig på att kvalitativa ansökningar kommer in via annonsering och marknadsföring, och rekryterande företag ser därför ofta en styrka i att samarbeta med rekryterings- och bemanningsbyråer som ofta har ett bredare nätverk och större erfarenhet av att hitta kompetenta profiler genom uppsökande tillvägagångssätt.

Maxkompetens roll

I rekryteringsprocessen arbetar vi på Maxkompetens aktivt med search/headhunting i databaser såsom vår egen och LinkedIn. Det gäller både vårt befintliga nätverk och utanför vårt nätverk. Vi arbetar intensivt för att sprida information om tjänsten och hitta ytterligare kandidater som inte är aktivt arbetssökande. Att arbeta med search kan vara tidskrävande, mycket beroende på komplexiteten av den roll som söks och hur många matchande profiler som finns att kontakta. Därför är det svårt att uppskatta tidsåtgången. 

Intervjuer och tester

När det första urvalet är gjort är det dags för nästa steg: djupintervjuer och eventuella tester. Denna fas är avgörande för att verkligen förstå vem som är bäst lämpad för tjänsten. 

Förberedelser för intervjuer

Innan intervjuerna bör du förbereda en lista med frågor och ämnen som ska täckas. Detta kan ta några timmar och är en viktig del för att säkerställa att intervjuerna blir så informativa som möjligt.

Genomförande av intervjuer

Djupintervjuer genomförs med de kandidater som valts ut efter telefonintervjuerna.

Stor vikt läggs vid att bedöma kandidaternas kapacitet och förväntade beteende.

 

Antalet intervjuer och deras längd kan variera beroende på tjänstens komplexitet och företagets policy. En första intervju kan ta mellan 30 minuter till en timme, medan uppföljande intervjuer kan vara längre.

Tester och bedömningar

För vissa tjänster kan det vara relevant med olika typer av tester, som personlighetstester eller tekniska prov. Dessa kan ta allt från 30 minuter till flera timmar och ger ytterligare data för att göra ett informerat val.

Maxkompetens roll

På Maxkompetens har vi erfarenhet av att genomföra både intervjuer och tester på ett effektivt och insiktsfullt sätt. Vi kan hjälpa er att utforma intervjufrågor och tester som är skräddarsydda för just er tjänst och bransch.

 

Intervjuer och tester är en kritisk del av rekryteringsprocessen och kan vara tidskrävande, men de är nödvändiga för att säkerställa att du hittar den bästa möjliga kandidaten för tjänsten. Fördelen i att samarbeta med en rekryteringspartner såsom Maxkompetens är att du som rekryterande företag får ett utförligt beslutsunderlag att utgå ifrån eftersom att ansvarig rekryterare genomfört såväl urval, screening, telefonintervjuer och djupintervjuer och därefter noggrant sammanställt och presenterat lämpliga kandidater till dig, innan du tar ställning till att eventuellt själv träffa kandidaten/kandidaterna för kundintervju. 

 

Efter genomförda kundintervjuer hos er tar ansvarig rekryterare sedan åter vid med tester, ytterligare djupintervjuer, referenstagning och bakgrundskontroller – allt för att erbjuda ett så utförligt beslutsunderlag som möjligt.

 

I nästa sektion kommer vi att diskutera beslutsfasen och vad som händer efter att slutgiltig avrapportering är avklarad.

Beslutsfas och kontrakt

Efter att ha genomfört intervjuer och eventuella tester är det dags att fatta ett beslut. Denna fas är kritisk, eftersom det är nu du bestämmer vem som kommer att bli en del av ditt team.

Fatta beslut

Beslutsprocessen kan vara snabb eller ta tid, beroende på hur många beslutsfattare som är involverade och hur eniga de är. Detta kan ta allt från några timmar till flera dagar.

Anställningserbjudande

När ett beslut har fattats är nästa steg att skicka ut ett anställningserbjudande. Detta bör göras så snart som möjligt för att inte riskera att förlora kandidaten till ett annat erbjudande.

Kontrakt och förhandlingar

Efter att anställningserbjudandet har accepterats är det dags för kontraktskrivning och eventuella förhandlingar. Detta kan ta ytterligare några dagar, beroende på komplexiteten i tjänsten och eventuella särskilda villkor.

Maxkompetens roll

På Maxkompetens kan vi hjälpa er genom hela beslutsfasen, från att fatta det initiala beslutet till att skriva kontrakt. Vår erfarenhet säkerställer att processen sker så smidigt och effektivt som möjligt.

 

Beslutsfasen och kontraktsskrivning är de sista stegen i rekryteringsprocessen innan den nya medarbetaren börjar sitt arbete. Det är viktigt att hantera denna fas med omsorg för att säkerställa en lyckad rekrytering.

Onboarding och introduktion

Grattis, du har nu framgångsrikt rekryterat en ny medarbetare! Men arbetet slutar inte här. För att säkerställa en smidig övergång och en lyckad start är onboarding och introduktion av den nya medarbetaren avgörande.

Förberedelser inför första arbetsdagen

Innan den nya medarbetaren börjar är det viktigt att förbereda allt från arbetsplats och teknisk utrustning till introduktionsmaterial. Detta kan ta allt från några timmar till en dag, beroende på organisationens storlek och komplexitet.

Introduktionsprogram

Många företag har ett introduktionsprogram som sträcker sig över de första dagarna eller veckorna. Detta inkluderar allt från rundvandringar och presentationer till utbildningar och teambuilding-aktiviteter.

Uppföljning och feedback

Efter att introduktionsprogrammet är avslutat är det viktigt med regelbunden uppföljning och feedback för att säkerställa att den nya medarbetaren känner sig välkommen och förstår sina arbetsuppgifter.

Maxkompetens roll

På Maxkompetens kan vi hjälpa er att utforma ett effektivt onboarding-program som säkerställer en smidig start för er nya medarbetare. Vi kan även bistå med uppföljning och feedback för att säkerställa en lyckad rekrytering på lång sikt.

 

Onboarding och introduktion är de sista, men inte minst viktiga, stegen i rekryteringsprocessen. En lyckad onboarding kan vara avgörande för hur snabbt och effektivt den nya medarbetaren kan bidra till teamet och organisationen.

Uppföljning och utvärdering

Rekryteringsprocessen är inte helt avslutad förrän du har utvärderat och följt upp den. Detta är viktigt för att kunna göra förbättringar och finjusteringar inför framtida rekryteringar.

Uppföljning med den nya medarbetaren

Ett par veckor in i den nya tjänsten kan det vara bra att ha en uppföljning med den nya medarbetaren. Hur har de första veckorna gått? Finns det något som kan förbättras eller klargöras?

Utvärdering av rekryteringsprocessen

Gå igenom hela rekryteringsprocessen och utvärdera varje steg. Var det något som kunde ha gjorts annorlunda? Finns det aspekter som kan effektiviseras eller förbättras?

Feedback från teamet

Det kan också vara värdefullt att samla in feedback från teamet som den nya medarbetaren är en del av. Hur har integrationen gått? Finns det något som teamet som helhet kan lära sig av denna rekrytering?

Maxkompetens roll

På Maxkompetens kan vi hjälpa er med denna viktiga uppföljning och utvärdering. Vi har verktyg och metoder för att mäta rekryteringens effektivitet och framgång, vilket kan ge värdefulla insikter för framtida rekryteringsprocesser.

 

Uppföljning och utvärdering är viktiga steg för att inte bara avsluta den nuvarande rekryteringsprocessen, men också för att förbättra och effektivisera framtida rekryteringar.

Vanliga frågor om rekryteringens tidsåtgång

Hur många timmar tar en rekrytering?

Tidsåtgången för en rekrytering kan variera kraftigt beroende på tjänstens komplexitet, antalet ansökningar och företagets interna processer. Det kan ta allt från några veckor till flera månader.

Varför drar rekryteringen ut på tiden?

Det finns flera faktorer som kan förlänga rekryteringsprocessen, såsom svårigheter att hitta rätt kandidater, många beslutsfattare involverade, eller oväntade händelser som påverkar tidsplanen.

Hur snabbt hör en rekryterare av sig?

Detta varierar, men generellt bör en rekryterare återkoppla inom en vecka efter att en ansökan har inkommit, och inom några dagar efter en genomförd intervju.

Varför tar rekryteringen så lång tid?

En rekryteringsprocess tar tid eftersom varje steg, från urval till intervjuer och tester, kräver noggrannhet för att hitta den mest lämpliga kandidaten.

Maxkompetens roll

På Maxkompetens strävar vi efter att göra rekryteringsprocessen så effektiv som möjligt utan att kompromissa med kvaliteten. Vi använder beprövade metoder och verktyg för att minimera tidsåtgången och maximera resultatet.

Maxkompetens är din pålitliga HR-partner för skräddarsydda rekryterings- och bemanningslösningar. Med en stark närvaro på fem orter i Sverige – Stockholm, Växjö, Kristianstad, Halmstad och Borås/Göteborg – är vi engagerade i att matcha talanger med rätt arbetsplatser. Sedan vi grundades år 2003 har vårt arbete genomsyrats av vår värdegrundsbaserade rekryteringsmetod, där personlighet och företagskultur är i fokus.

Vi är här för att stödja både företag och arbetssökande genom hela processen, och vi ser fram emot att hjälpa dig att nå dina mål. Besök våra sidor för rekrytering, bemanning och hr-stöd för att lära dig mer om vårt tjänsteutbud eller följ länken till vår sida för lediga jobb för att hitta din nästa drömtjänst. Du är också varmt välkommen att kontakta oss  – tillsammans skapar vi framgångsrika samarbeten och bygger en starkare framtid!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Dessa artiklar kanske också intresserar dig...

Tips till dig som är nyexaminerad och nu ska söka jobb!

Grattis, du har äntligen avslutat dina studier och nu står nästa utmaning runt hörnet! Att vara nyexaminerad och på väg ut i arbetslivet är en spännande tid fylld av möjligheter. Innan du ger dig ut och söker ditt första jobb, ta dig tid att fundera över vad som är viktigt för dig i en arbetsplats....

Referenser - Relevant i dagens rekryteringsprocess? 

Som en pålitlig rekryteringspartner förstår vi på Maxkompetens vikten av att hitta rätt person för rätt tjänst. Vi lägger stor vikt vid kandidatens personlighet och strävar efter att leverera en högklassig och pålitlig service, grundad i vårt värdegrundsbaserade arbetssätt. En viktig del av vår rekryteringsprocess är referenstagning, och i den här artikeln vill vi belysa...

Positionera dig som en arbetsgivare i framkant: Vad är din unika WOW-faktor?

På dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad är det viktigt för företag att positionera sig och erbjuda en attraktiv arbetsmiljö som lockar och behåller talanger. Det är här Employer Value Proposition (EVP) kommer in i bilden. EVP handlar om företagets värdeerbjudande till sina anställda och är en del av employer branding, där man marknadsför sitt företag till potentiella...

Maxkompetens grundades 2003 och vi är rikstäckande med sex kontor i Sverige. Varje år rekryterar vi 1200st jobb och vi har 400st konsulter på uppdrag varje dag.

Intresserad av våra tjänster?

Växer ert företag eller behöver ni konsulter? Vi hör av oss inom 24 timmar